Skip to main content

Her kan du lese alminnelige vilkår for pakkereiser

Reisebetingelser

 

REISEVILKÅR FOR TEMAREISER FREDRIKSTAD AS  

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Temareiser Fredrikstad (heretter kalt TRF). Disse vilkår gjelder for alle våre gruppereiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. På reiser med særskilte vilkår vil dette fremkomme av turpresentasjonen på våre nettsider og i turens program. 
 

Påmelding 
Påmelding kan skje elektronisk via vår nettside, på e-post eller pr. telefon. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og innbetalt depositum. Kontroller bestillingsbekreftelsen grundig straks du mottar den. Vennligst påse at navn på alle reisende stemmer overens med passet. Eventuelle feil skal rettes før betaling av depositum finner sted. Senere endring kan medføre gebyr. 
 

Depositum og sluttbetaling 
Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en reisebekreftelse/faktura. Depositumet må innbetales innen 10 dager. Depositumets størrelse settes på grunnlag av våre betalingsforpliktelser til underleverandører. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise. Er det under 65 dager til avreise ved bestilling, sendes faktura på hele beløpet med kort betalingsfrist. Ved manglende betaling 5 dager etter forfall, står TRF fritt til å annullere bestillingen. Reisedokumentene sendes cirka 2 uker før avreise.
Dersom du ønsker å betale med kredittkort tilkommer et gebyr på 2,5%. 
 

Endret/avvikende flyreise 
Ved bestilling av annen flyreise enn det som inngår i pakkereisens pris, skal tillegget som blir avtalt med TRF betales innen syv dager og er ikke refunderbart. Ved bestilling av flybilletter utenom våre gruppebilletter er TRF ikke ansvarlig for ekstrautgifter ved eventuelle forsinkelser, som f.eks. ved for sent oppmøte til transferbuss. Vi gjør også oppmerksom på at de fleste flyselskaper kansellerer hjemreisen dersom utreisen ikke benyttes. 
 

Avbestilling mot gebyr 
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer: 
 

Inntil 105 dager før avreise: kr 750 pr. person. 

Fra 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet  

Fra 64 til 40 dager før avreise: 50% av reisens pris. 

Under 40 dager før avreisedato og ved manglende fremmøte avreisedagen: Ingen refusjon 
 

I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette som følge av garantier og betalingsforpliktelser til underleverandører. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle turens program på vår nettside. 
 

Avbestilling ved force majeure 
Den reisende har rett til å avbestille dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling. 
 

Reise- og avbestillingsforsikring 
Alle reisende skal ha gyldig reiseforsikring, samt Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa. TRF anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Avbestillingsforsikring bør tegnes hos ditt forsikringsselskap i forbindelse med bestilling av reisen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer. 
 

Pass og visum 
Vær oppmerksom på at mange land, rederier og flyselskap krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato. Dette gjelder også reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt på nettsiden. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til det aktuelle reisemålet. Det er den reisendes ansvar å sørge for å ha gyldig pass og eventuelt visum ved avreise. 
 

Pris 
Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder i første rekke valutaendringer, samt økning av skatter og avgifter. TRF forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. Et eventuelt tillegg vil bli varslet senest 35 dager før avreise. Ved prisforhøyelse på mer enn 10% har den reisende anledning til å velge en annen tur eller heve avtalen og få det innbetalte beløp refundert. 

Reisende som har bestilt del i dobbeltrom må betale enkeltromstillegg dersom det ikke er andre deltakere på turen med samme ønske.​​​​​​ 
 

Forbehold 
Hvis ikke annet er oppgitt i programmet til turen, er en gruppetur basert på minimum 20 betalende deltakere. Ved færre deltakere har TRF anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten norsk reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 35 dager før avreise. Informasjon om flytider og flyselskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser utenfor vår kontroll, som streik, stengte veier, vær- og seilingsforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. TRF forbeholder seg i slike tilfeller retten til å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår. 

Dersom den faglige reiselederen av personlige årsaker blir forhindret fra å delta på turen, forbeholder TRF seg retten til å sette inn en ny reiseleder med tilsvarende kapasitet, eller å gjennomføre turen med lokale guider mot en prisreduksjon på 15%. 
 

Den reisendes plikter 
Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding. Vi gjør oppmerksom på at reiselederne ikke kan yte særskilt assistanse til noen av deltagerne under reisen. Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og TRFs representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Den reisende må være i tilstrekkelig god fysisk form og ellers skikket til å kunne delta på reisen. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreise. 

Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. 

Sykdom-allergier-dietter: Ved bestilling plikter den reisende å opplyse om spesielle behov. Vi gir beskjed til våre agenter/leverandører, men kan ikke ta ansvar for måltiders sammensetning. Vi anbefaler dere med allergier å være forsiktig og observante, og å stille spørsmål ved hvordan maten er tilberedt. Den reisende er selv ansvarlig for å ta med seg nødvendige medisiner og resepter. 

Husk å kontakte din fastlege eller reiseklinikk i god tid før avreise for å sjekke hvilke vaksiner som du eventuelt må ha for ditt reisemål. Informasjon om reisevaksiner, finner du på nettsiden til Folkehelseinstituttet. 

Enkelte land kan i en periode kreve koronapass ved innreise. Den reisende må selv holde seg oppdatert om reglene i forhold til Covid-19 i de landene du skal besøke. 
 

Mangler ved reisen 
Den reisende plikter å gi beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet (til TRFs reiseleder eller kontor), slik at disse blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan det klages skriftlig til TRF senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for passasjer eller TRF, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser. 
 

Generelle vilkår 
TRF opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Det vises ellers til Pakkereiseloven av 15.06.2018, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser av 01.07.2018 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen». 

 

Din trygghet som reisende 

TEMAREISER FREDRIKSTAD AS er medlem av Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti. 

 

12.08.2021 

Søk reise

Reisekalender

11/6Ibsens viktigste Norges-reiseFra 17 445,-
12/6Lofoten og RøstFra 19 850,-
12/6Der ingen skulle tru at nokon kunne buFra 17 750,-
14/6Med forkjærlighet for kanaler og TelemarkFra 10 600,-
27/6Svalbard - landet med de milde kysterFra 22 500,-